Thông tin xin lấy ý kiến về đồ án QHPK tỷ lệ 1/2000 khu vực số 09, thuộc QHC đô thị Thanh Hoá

 • 9/18/2023 10:42:28 AM
 • Cập nhật bởi : Phạm Thị Ngọc
 • In
Thực hiện KH số 150/KH-UBND ngày 11/9/2023 của UBND huyện Đông Sơn về Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực số 09, thuộc quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá.

Xét Tờ trình số 625/TTr-BQLDA ngày 30/8/2023 của Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Sơn về việc ban hành Kế hoạch lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và công đồng dân cư có liên quan phục vụ lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực số 09, thuộc quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa;

UBND huyện Đông Sơn ban hành kế hoạch lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đối với đồ án quy hoạch với những nội dung chính như sau:

1.Đối tượng lấy ý kiến:

-      Cấp huyện: Bao gồm các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn huyện, cụ thể: các tổ chức chính trị - xã hội; các cơ quan, Ban, ngành cấp huyện, các đơn vị trung ương, cấp tỉnh có liên quan đóng trên địa bàn huyện có trách nhiệm tham gia ý kiến đối với đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực số 09, thuộc quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá;

-      Cấp xã: bao gồm các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư có liên quan trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

       + UBND các xã, thị trấn: Rừng Thông, Đông Tiến, Đông Thanh; UBND và các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư có liên quan trên địa bàn các xã, thị trấn nêu trên có trách nhiệm tham gia ý kiến đối với quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực số 09, thuộc quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá;

2. Thời gian xin ý kiến : trong thời gian 30 ngày từ ngày 11/9/2023 đến hết ngày 11/10/2023  

Trong thời gian này các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư nếu có ý kiến tham gia bổ sung sẽ tiếp tục được tổng hợp, gửi về UBND các xã tổng hợp.

3. Hình thức thực hiện: kiến của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư được lấy ý kiến bằng văn bản của các phường, xã gửi về văn phòng UBND xã.

 

Phiếu xin ý kiến Đông Thanh

Phiếu xin ý kiến TT Rừng Thông 

Phiếu xin ý kiến Đông Tiến

Tài liệu liên quan

 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/