Thông tin xin lấy ý kiến về đồ án QHPK tỷ lệ 1/2000 khu vực số 7, thuộc QHC đô thị Thanh Hoá

 • 1/11/2024 3:39:11 PM
 • Cập nhật bởi : Phạm Thị Ngọc
 • In
UBND thành phố Thanh Hoá ban hành kế hoạch lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đối với đồ án quy hoạch phân khu 07 thuộc Quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá

Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2040.

Căn cứ Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 09/10/2023 của UBND tỉnh Thanh Hoá  phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực số 07 thuộc quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Thực hiện trách nhiệm lấy ý kiến về đồ án quy hoạch phân khu theo quy định tại khoản 1, Điều 20, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và trách nhiệm trong việc tổ chức để nhân dân tham gia ý kiến theo quy định tại khoản 1, Điều 28, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022.

UBND thành phố Thanh Hoá ban hành kế hoạch lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đối với đồ án quy hoạch phân khu 07 thuộc Quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá với những nội dung chính như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG LẤY Ý KIẾN

- Cơ quan chủ trì lấy ý kiến: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hoá.

- Cơ quan phối hợp lấy ý kiến: UBND các phường/xã trong phạm vi lập quy hoạch, cơ quan tư vấn lập quy hoạch.

- Đối tượng lấy ý kiến: bao gồm các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trên địa bàn các phường: Tào Xuyên, Long Anh, Hoằng Quang và xã Hoằng Đại.

II. THỜI HẠN TRIỂN KHAI

1.1. Thời gian lấy ý kiến: - Ngày bắt đầu lấy ý kiến: từ ngày ban hành kế hoạch.

- Ngày kết thúc lấy ý kiến: sau 30 ngày kể từ ngày bắt đầu lấy ý kiến.

1.2. Thời gian tổ chức hội nghị báo cáo đồ án: 

a) Lấy ý kiến các phường: Tào Xuyên, Long Anh:

+ Thời gian 1/2 ngày: bắt đầu tư 8h00 phút, ngày 12/01/2024 (sáng thứ 6)

+ Địa điểm: tại hội trường phường Long Anh.

b) Lấy ý kiến các xã: Hoằng Quang, Hoằng Đại:

+ Thời gian 1/2 ngày: bắt đầu tư 14h00 phút, ngày 12/01/2024 (chiều thứ 6)

+ Địa điểm: tại hội trường xã Hoằng Quang.

3.  Thời gian tham gia ý kiến:

Để đảm bảo tiến độ thực hiện đồ án  theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2024 của UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành chương trình công tác năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá (báo cáo UBND tỉnh trong tháng 02 năm 2024).  Các đối tượng được lấy ý kiến có ý kiến tham gia lần 1 trong thời gian 07 ngày làm việc (đến hết ngày 19/01/2024) làm cơ sở để hoàn thiện nội dung đồ án. Nếu có ý kiến tham gia bổ sung tiếp tục gửi về UBND thành phố (qua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố) được tiếp nhận trong suốt thời gian lấy ý kiến.

III. HÌNH THỨC CÁCH THỨC LẤY Ý KIẾN 

Các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư có liên quan được lấy ý kiến: có trách nhiệm tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về UBND phường/xã tổng hợp để gửi về UBND thành phố.

Phiếu xin ý kiến 

Tài liệu liên quan 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/