NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 • 6/3/2016 9:49:19 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In
Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa

1. Nghiên cứu và lập các đề án, dự án về lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc.

2. Nghiên cứu, lập quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, nông thôn; quy hoạch các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghiệp cao; quy hoạch các khu du lịch, văn hóa và các khu chức năng khác, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Tham gia tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc xây dựng, phát triển đô thị và nông thôn; tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn và nhận thức của cộng đồng về quy hoạch phát triển đô thị, nông thôn; tham gia góp ý khi được lấy ý kiến trong việc xây dựng dự thảo các văn bản quy định, hướng dẫn về cơ chế, chính sách phục vụ công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc xây dựng và phát triển đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh, thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh.

4.  Tham gia làm thành viên Hội đồng Kiến trúc – Quy hoạch của tỉnh, Hội đồng thẩm định, phản biện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, các đề tài nghiên cứu khoa học về quy hoạch, kiến trúc xây dựng phát triển đô thị và nông thôn.

5. Phối hợp với Sở Xây dựng và các Sở, ngành có liên quan, tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh thực hiện việc kết nối quy hoạch, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành về không gian kiến trúc đô thị, hệt hống hạ tầng cơ sở kỹ thuật, không gian ngầm và các khu chức năng trong đô thị; chủ động phát hiện đề xuất biện pháp xử lý những công trình kiến trúc xây dựng chưa đạt yêu cầu hoặc làm mất mỹ quan đô thị.

6.  Phối hợp với Chủ đầu tư các dự án quy hoạch tổ chức công bố quy hoạch xây dựng; tổ chức triển lãm quy hoạch chuyên ngành về xây dựng theo quy định của pháp luật.

7.  Tổ chức cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin có liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, khảo sát, thiết kế xây dựng, số liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị, mốc tọa độ, cốt cao độ, mốc chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng trên địa bàn tỉnh.

8.  Thực hiện các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến đầu tư như: Cung cấp thông tin quy hoạch, xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và cung cấp các số liệu hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch trên địa bàn toàn tỉnh; giúp nhà đầu tư lập luận chứng lựa chọn địa điểm xây dựng, lập hồ sơ chấp thuận địa điểm, hồ sơ xin giao đất, thuê đất đầu tư xây dựng công trình. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực: quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn, quy hoạch khu khu du lịch, khu văn hóa và các khu chức năng khác; tư vấn đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, điện, hạ tầng kỹ thuật đô thị; khảo sát, lập bản đồ địa hình, khảo sát địa chất và thí nghiệm chuyên ngành theo yêu cầu của các Chủ đầu tư trong nước và nước ngoài.

9.  Thực hiện hợp tác với các tổ chức trong nước và ngoài nước về nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ; tổ chức nghiên cứu khoa học về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, hạ tầng kỹ thuật phát triển và quản lý đô thị và nông thôn; nghiên cứu thiết kế mẫu định hình các công trình kiến trúc theo kế hoạch đề tài được duyệt hoặc theo hợp đồng nghiên cứu; nghiên cứu ứng dụng công nghệ tin học để nâng  cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng, khảo sát đo đạc bản đồ; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý quy hoạch và kiến trúc trên địa bàn toàn tỉnh.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh và các cấp có thẩm quyền giao.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/