Thông tin xin lấy ý kiến về đồ án QHPK tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Phú Quý, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá

 • 1/10/2024 4:49:28 PM
 • Cập nhật bởi : Phạm Thị Ngọc
 • In
Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phú Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đối với đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phú Quý nội dung chính như sau

Căn cứ Công văn số 2925/UBND-KT&HT ngày 16/10/2023 của UBND huyện Hoằng Hóa về việc quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phú Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

Để đảm bảo trình tự thực hiện trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết nêu trên theo quy định của pháp luật. Ban Quản lí dự án Đầu tư Xây dựng huyện Hoằng Hóa (sau đây gọi là Ban QLDA) là chủ đầu tư dự án: Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phú Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đối với đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phú Quý nội dung chính như sau

II. ĐỐI TƯỢNG LẤY Ý KIẾN

- Đối tượng lấy ý kiến: bao gồm các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trên địa bàn các xã: Hoằng Kim; Hoằng Trinh; Hoằng Sơn; Hoằng Quý; Hoằng Xuyên; Hoằng Cát và Hoằng Quỳ

II. THỜI HẠN THỰC HIỆN  

- Ngày bắt đầu lấy ý kiến: Dự kiến bắt đầu từ ngày 28/12/2023 đến ngày 05/02/2023.

- Ngày kết thúc lấy ý kiến: sau 40 ngày kể từ ngày bắt đầu lấy ý kiến.

III. HÌNH THỨC, CÁCH THỨC LẤY Ý KIẾN:

Các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư có liên quan được lấy ý kiến: có trách nhiệm tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về UBND phường/xã tổng hợp để gửi về UBND huyện

Phiếu xin ý kiến

Tài liệu liên quan

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/