Thông tin lấy ý kiến đóng góp của người dân về Luật Đất đai sửa đổi

 • 2/21/2023 2:00:23 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In
Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Cổng Thông tin Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến tại đây

Nội dung lấy ý kiến: 
       a) Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 
       b) Lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: 
              (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
              (2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 
              (3) Phát triển quỹ đất;
              (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; 
              (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; 
              (6) Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; 
              (7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất;
              (8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; 
              (9) Hộ gia đình sử dụng đất.

 Hình thức lấy ý kiến:

- Góp ý trực tiếp bằng văn bản bán giấy thư điện tử áp dụng cho tất cả các đối tượng lấy ý kiến. 

- Tổ chức hội nghị hội thảo tọa đàm áp dụng đối với các cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị xã hội; tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp; doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác; các chuyên gia, nhà khoa học. Ý kiến góp ý tại hội nghị hội thảo tọa đàm được cơ quan chủ trì tổ chức tập hợp tổng hợp gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, y ban Kinh tế của Quốc hội.

- Góp ý trực tiếp thông qua Website chính thức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi tại địa chỉ website: luatdatdai.monre.gove.vn

- Thông qua Cổng Thông tin điện tử của Quốc hội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật./.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/