Thông tin xin lấy ý kiến về đồ án QHPK tỷ lệ 1/2000 khu vực số 11, thuộc QHC đô thị Thanh Hoá

 • 9/15/2023 10:39:51 AM
 • Cập nhật bởi : Phạm Thị Ngọc
 • In
Thực hiện KH số 150/KH-UBND ngày 11/9/2023 của UBND huyện Đông Sơn về Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực số 11, thuộc quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá.

Xét Tờ trình số 627/TTr-BQLDA ngày 30/8/2023 của Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Sơn về việc ban hành Kế hoạch lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và công đồng dân cư có liên quan phục vụ lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực số 11, thuộc quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa;

 UBND huyện Đông Sơn ban hành kế hoạch lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đối với đồ án quy hoạch với những nội dung chính như sau:

1.Đối tượng lấy ý kiến:

-      Cấp huyện: Bao gồm các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn huyện, cụ thể: các tổ chức chính trị - xã hội; các cơ quan, Ban, ngành cấp huyện, các đơn vị trung ương, cấp tỉnh có liên quan đóng trên địa bàn huyện có trách nhiệm tham gia ý kiến đối với đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực số 11, thuộc quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá;

-      Cấp xã: bao gồm các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư có liên quan trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

+  Các xã: Đông Thịnh, Đông Yên, Đông Văn, Đông Phú: UBND và các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư có liên quan trên địa bàn các xã nêu trên có trách nhiệm tham gia ý kiến đối với quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực số 11, thuộc quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Thời gian xin ý kiến : trong thời gian 30 ngày từ ngày 11/9/2023 đến hết ngày 11/10/2023 

Trong thời gian này các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư nếu có ý kiến tham gia bổ sung sẽ tiếp tục được tổng hợp, gửi về UBND các xã nêu trên tổng hợp.

3. Hình thức thực hiện: kiến của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư được lấy ý kiến bằng văn bản của các phường, xã gửi về văn phòng UBND xã.

Mẫu phiếu xin ý kiến Đông Thịnh

Mẫu phiếu xin ý kiến Đông Yên

Mẫu phiếu xin ý kiến Đông Văn

Mẫu phiếu xin ý kiến Đông Phú

Tài liệu liên quan

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/