Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án Lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái hồ Yên Mỹ (ST-08), Khu kinh tế Nghi Sơn,

 • 1/16/2024 4:59:27 PM
 • Cập nhật bởi : Phạm Thị Ngọc
 • In
Thực hiện quy trình lập và trình duyệt đồ án Lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái hồ Yên Mỹ (ST-08), Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp. UBND huyện Nông Cống và UBND xã Yên Mỹ phối hợp thực hiện lấy ý kiến cộng đồng dân cư về các nội dung đồ án quy hoạch, theo công văn số 11667/UBND-CN ngày 11/8/2023 về việc nội dung phiếu lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

Theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tại công văn số 5484/SXD-QH ngày 15/8/2023 về việc hướng dẫn nội dung phiếu lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

I. ĐỐI TƯỢNG LẤY Ý KIẾN

Bao gồm các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trên địa bàn các xã: xã Yên Mỹ (huyện Nông Cống), xã Thanh Tân, xã Thanh Kỳ (huyện Như Thanh), xã Phú Sơn (thị xã Nghi Sơn),

II. THỜI HẠN TRIỂN KHAI

- Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 17/1/2024

- Ngày kết thúc lấy ý kiến: sau 30 ngày kể từ ngày bắt đầu lấy ý kiến.

III. HÌNH THỨC CÁCH THỨC LẤY Ý KIẾN 

Các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư có liên quan được lấy ý kiến: có trách nhiệm tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về UBND phường/xã tổng hợp để gửi về UBND xã Yên Mỹ và UBND huyện Nông Cống.

Phiếu xin ý kiến

Tài liệu liên quan

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/