Báo cáo HĐKH Viện Nhiệm vụ quy hoạch bảo tồn, tôn tạo chùa Am Các

 • 3/21/2019 4:32:11 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 19 tháng 3 năm 2019 Trung tâm QH-KT I báo cáo Hội đồng khoa học Viện về Nhiệm vụ quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử danh lam thắng cảnh núi Am Các và địa điểm chùa Am Các gắn với phát triển du lịch.

 

 

 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/