Thiết kế bản vẽ Thi công, thuyết minh KTBCTC và quy trình bảo trì thi công các công trình thuộc chương trình MTQG được áp dụng cơ chế đặc thù

 • 5/28/2024 10:52:18 AM
 • Cập nhật bởi : Phạm Thị Ngọc
 • In
Dự án Thiết kế mẫu các công trình thuộc chương trình MTQG được áp dụng cơ chế đặc thù Lập theo văn bản số 12513/UBND-CN ngày 25/8/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa Phê duyệt theo quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 7/2/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa

Mẫu 1: Hạng mục nhà lớp học 01 tầng trường tiểu học (Quy mô 01 lớp, diện tích sàn 122.4m2)

Mẫu 2: Hạng mục nhà lớp học 01 tầng trường tiểu học (Quy mô 02 lớp, diện tích sàn 208.0m2)

Mẫu 3: Hạng mục nhà lớp học 01 tầng trường tiểu học (Quy mô 03 lớp, diện tích sàn 301.0m2)

Mẫu 4: Hạng mục nhà lớp học 01 tầng trường tiểu học (Quy mô 04 lớp, diện tích sàn 387.3m2)

Mẫu 5A: Hạng mục nhà lớp học 01 tầng trường tiểu học (Quy mô 05 lớp, diện tích sàn 473.0m2)

Mẫu 5B: Hạng mục nhà lớp học 01 tầng trường tiểu học (Quy mô 05 lớp, diện tích sàn 499.2m2)

Mẫu 01: Hạng mục nhà nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mẫu giáo  (Quy mô 01 nhóm lớp, diện tích sàn 151.3m2)

Mẫu 02: Hạng mục nhà nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mẫu giáo  (Quy mô 02 nhóm lớp, diện tích sàn 300.0m2)

Mẫu 03: Hạng mục nhà nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mẫu giáo  (Quy mô 02 nhóm lớp, diện tích sàn 655.6m2)

Mẫu 01: Hạng mục nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn bản  (Quy mô 80 chỗ, diện tích sàn 345.0m2)

Mẫu 02: Hạng mục nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn bản  (Quy mô 100 chỗ, diện tích sàn 385.0m2)

Mẫu 03: Hạng mục nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn bản  (Quy mô 150 chỗ, diện tích sàn 453.0m2)

Mẫu 01: Hạng mục trạm y tế xã (Diện tích sàn 210.0m2 áp dụng cho các xã thuộc vùng I – Khu vực không có lũ lụt)

Mẫu 02: Hạng mục trạm y tế xã (Diện tích sàn 380.0m2  áp dụng cho các xã thuộc vùng II – Khu vực không có lũ lụt)

Mẫu 03: Hạng mục trạm y tế xã (Diện tích sàn 420.0m2  áp dụng cho các xã thuộc vùng III – Khu vực không có lũ lụt)

Mẫu dự toán khối lượng

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/