TRUNG TÂM TRẮC ĐỊA VÀ BẢN ĐỒ

 • 6/3/2016 10:45:02 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

 Chức năng nhiệm vụ:

- Khảo sát lập dự án thiết kế kỹ thuật, dự toán các công trình đo đạc và bản đồ;

- Đo vẽ, lập hồ sơ khảo sát địa hình và bản đồ địa hình; Bản đồ địa chính

- Thực hiện các công tác Khảo sát xây dựng; phục vụ quy hoạch và các dự án đầu t­ xây dựng.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ (bao gồm thu thập, xử lý, l­ưu trữ, khai thác các nội dung về đo đạc và bản đồ phục vụ yêu cầu xây dựng của tỉnh), tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học về công nghệ khảo sát).

- Theo  dõi, quan trắc lún và chuyển dịch công trình.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/