TRUNG TÂM QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC I

 • 11/19/2014 3:06:39 PM
 • Cập nhật bởi : Administrator
 • In

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
-  Lập đề cương, nghiên cứu các đề tài NCKH có liên quan đến kiến trúc, quy hoạch xây dựng theo yêu cầu của lãnh đạo Viện;
- Nghiên cứu, lập quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội, quy hoạch xây dựng vùng, QHXD đo thị và nông thôn;
- Tham gia công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng thuộc khu vực phụ trách;
- Lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công các công trình kỹ thuật hạ tầng chuyên ngành, hạ tầng đô thị và nông thôn.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/