PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 • 6/3/2016 10:35:23 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Quản lý công tác tổ chức, nhân sự và hồ sơ cán bộ

- Công tác hành chính quản trị

- Thực hiện công tác lao động, tiền lương, giải quyết chế độ chính sách và bảo trợ xã hội

- Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng, kỷ luật; Hội đồng xét nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng lương và tuyển dụng.

- Công tác lưu trữ và hoàn thiện sản phẩm

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/