CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 • 6/3/2016 10:35:23 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

1. Phòng Tổ chức - Hành chính:

Chức năng, nhiệm vụ:

- Quản lý công tác tổ chức, nhân sự và hồ sơ cán bộ

- Công tác hành chính quản trị

- Thực hiện công tác lao động, tiền lương, giải quyết chế độ chính sách và bảo trợ xã hội

- Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng, kỷ luật; Hội đồng xét nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng lương và tuyển dụng.

- Công tác lưu trữ và hoàn thiện sản phẩm

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Chức năng, nhiệm vụ:

Bộ phận kế hoạch

- Tham mưu về công tác Kế hoạch, phối hợp các đơn vị liên quan lập kế hoạch tổng hợp 6 tháng , hàng năm, giao dịch với các Chủ đầu tư ký kết và thanh toán HĐKT.

- Đầu mối giao nhận việc với các đơn vị

- Chủ trì công tác kiểm tra, nghiệm thu các công trình theo kế hoạch của Viện;

- Lập báo cáo tổng hợp công tác kế hoạch của Viện

Bộ phận kế toán, tài vụ

- Tham mưu công tác tài chính và kế toán của Viện theo đúng nguyên tắc và pháp luật của Nhà nước ban hành ;

- Phân tích, tổng hợp và lập kế hoạch về công tác tài chính theo quí và năm để đảm bảo các hoạt động của Viện

- Thực hiện chế độ và báo cáo công tác tài chính-kế toán với cấp có thẩm quyền theo đúng các quy định của Nhà nước.

3. Phòng Nghiên cứu - Kiến trúc:
Chức năng, nhiệm vụ

- Tham mưu, tổng hợp dự thảo các văn bản quản lý về Quy hoạch – Kiến trúc, trả lời các văn bản của các Bộ ngành Trung ương.

- Nghiên cứu, tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực Quy hoạch- Kiến trúc.

- Nghiên cứu lập quy hoạch vùng tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm, vùng đô thị, các vùng đặc thù, các trục hành lang kinh tế - đô thị, khu kinh tế và các đô thị cửa khẩu.

- Thường trực Hội đồng khoa học    

- Kiểm tra chất lượng KSC sản phẩm đề tài nghiên cứu Quy hoạch xây dựng do Viện thực hiện.- Lập các nhiệm vụ dự toán , phương án khảo sát địa hình đối với các đồ án quy hoạch. Lập các đề cương nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc công trình.

4. Phòng CNTT và CSDL:

Chức năng, nhiệm vụ

- Đầu mối quản lý, cập nhật, lưu trữ thông tin, tài liệu quy hoạch xây dựng toàn tỉnh, chuyển giao thông tin quy hoạch xây dựng để thực hiện công tác phục vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tin học để nâng cao chất lượng công tác Quy hoạch xây dựng và quản lý Quy hoạch xây dựng; Nghiên cứu ứng dụng các phần mềm tin học vào công tác lập ngân hàng dữ liệu quy hoạch toàn tỉnh phục vụ công tác nghiên cứu, quản lý quy hoạch xây dựng;

- Gis cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng

- Tổ chức lưu trữ hồ sơ tài liệu, khai thác, bảo quản về sách, báo, tạp chí của Viện;  

- Xây dựng và quản lý Website;

- Quản trị mạng máy tính và thiết bị tin học.

- Lưu trữ hồ sơ gốc.

5. Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc I:

Chức năng, nhiệm vụ:

-  Lập đề cương, nghiên cứu các đề tài NCKH có liên quan đến kiến trúc, quy hoạch xây dựng theo yêu cầu của lãnh đạo Viện;

- Nghiên cứu, lập quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội, quy hoạch xây dựng vùng, QHXD đo thị và nông thôn;

- Tham gia công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng thuộc khu vực phụ trách;

- Lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công các công trình kỹ thuật hạ tầng chuyên ngành, hạ tầng đô thị và nông thôn.

6. Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc II:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

-  Lập đề cương, nghiên cứu các đề tài NCKH có liên quan đến kiến trúc, quy hoạch xây dựng theo yêu cầu của lãnh đạo Viện;

- Nghiên cứu, lập quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội, quy hoạch xây dựng vùng, QHXD đo thị và nông thôn;
- Tham gia công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng thuộc khu vực phụ trách;
- Lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công các công trình kỹ thuật hạ tầng chuyên ngành, hạ tầng đô thị và nông thôn.
7. Trung tâm Tư vấn kiến trúc xây dựng:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

-  Lập đề cương nghiên cứu, chủ trì thực hiện hoặc tham gia thực hiện các đề tài NCKH có liên quan đến kiến trúc, quy hoạch xây dựng theo yêu cầu của lãnh đạo Viện;

- Nghiên cứu lập thiết kế điển hình các công trình trên địa bàn toàn tỉnh; Thiết kế các đồ án kiến trúc cho các công trình quan trọng của tỉnh theo nhiệm vụ UBND tỉnh giao; 

- Lập quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng ; Lập dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị, công trình giao thông ;

- Lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35 KV;

- Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công các công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT; Thẩm tra tổng mức đầu tư, tổng dự toán theo yêu cầu của các chủ đầu tư.

8. Trung tâm Trắc địa và Bản đồ:

 Chức năng nhiệm vụ:

- Khảo sát lập dự án thiết kế kỹ thuật, dự toán các công trình đo đạc và bản đồ;

- Đo vẽ, lập hồ sơ khảo sát địa hình và bản đồ địa hình; Bản đồ địa chính

- Thực hiện các công tác Khảo sát xây dựng; phục vụ quy hoạch và các dự án đầu t­ xây dựng.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ (bao gồm thu thập, xử lý, l­ưu trữ, khai thác các nội dung về đo đạc và bản đồ phục vụ yêu cầu xây dựng của tỉnh), tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học về công nghệ khảo sát).

- Theo  dõi, quan trắc lún và chuyển dịch công trình.

9. Trung tâm khảo sát Địa chất và Thí nghiệm:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Nghiên cứu khoa học về địa chất, - Nghiên cứu khoa học về địa hình

địa hình

- Lập đề cương, phương án khảo sát địa chất xây dựng, khảo sát địa chất thủy văn;

- Khảo sát, đánh giá trữ lượng, chất lượng các loại mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh

- Khảo sát đánh giá địa chất công trình xây dựng;

- Đề xuất, tham gia nghiên cứu , ứng dụng các đề tài khoa học về điều tra tài nguyên và khảo sát xây dựng

- Điều tra, khảo sát nguồn nước phục vụ đô thị và các khu, cụm công nghiệp

-Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý đất, vật liệu xây dựng phục vụ thiết kế, thi công và kiểm định chất lượng công trình.

10. Trung tâm tư vấn giám sát và QLDA xây dựng:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Nghiên cứu khoa học về xây dựng công trình

- Tư vấn quản lý dự án, lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ mời thầu, thẩm định giá các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;

- Giám sát kỹ thuật thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông ;

- Tư vấn chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng

- Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, tư vấn Quy hoạch, kiến trúc.

 

 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/