Phòng Nghiên cứu Quy hoạch - Kiến trúc

 • 8/25/2016 3:27:21 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

- Tham mưu, tổng hợp dự thảo các văn bản quản lý về Quy hoạch – Kiến trúc, trả lời các văn bản của các Bộ ngành Trung ương.

- Nghiên cứu, tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực Quy hoạch- Kiến trúc.

- Nghiên cứu lập quy hoạch vùng tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm, vùng đô thị, các vùng đặc thù, các trục hành lang kinh tế - đô thị, khu kinh tế và các đô thị cửa khẩu.

- Thường trực Hội đồng khoa học    

- Kiểm tra chất lượng KSC sản phẩm đề tài nghiên cứu Quy hoạch xây dựng do Viện thực hiện.- Lập các nhiệm vụ dự toán , phương án khảo sát địa hình đối với các đồ án quy hoạch. Lập các đề cương nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc công trình.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/