PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

 • 6/3/2016 10:35:28 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Đầu mối quản lý, cập nhật, lưu trữ thông tin, tài liệu quy hoạch xây dựng toàn tỉnh, chuyển giao thông tin quy hoạch xây dựng để thực hiện công tác phục vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tin học để nâng cao chất lượng công tác Quy hoạch xây dựng và quản lý Quy hoạch xây dựng; Nghiên cứu ứng dụng các phần mềm tin học vào công tác lập ngân hàng dữ liệu quy hoạch toàn tỉnh phục vụ công tác nghiên cứu, quản lý quy hoạch xây dựng;

- Gis cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng

- Tổ chức lưu trữ hồ sơ tài liệu, khai thác, bảo quản về sách, báo, tạp chí của Viện;  

- Xây dựng và quản lý Website của Viện;

- Quản trị mạng máy tính và thiết bị tin học của Viện.

- Lưu trữ hồ sơ gốc file cứng và file mềm.

 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/