Viện Quy hoạch Kiến trúc Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

 • 3/2/2023 10:46:11 AM
 • Cập nhật bởi : Phạm Thị Ngọc
 • In
Thực hiện văn bản số 2115/UBND-THKH ngày 23/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa. Viện QH-KT Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

1. Nhu cầu tuyển dụng: 
- Chủ nhiệm đồ án: 02 chỉ tiêu (chức danh Kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07; Kiến trúc sư hạng III, mã số: V.04.01.03).
- Chủ trì thiết kế: 02 chỉ tiêu (chức danh Kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07; Kiến trúc sư hạng III, mã số: V.04.01.03).

       - Thiết kế đồ án: 08 chỉ tiêu (chức danh Kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07; Kiến trúc sư hạng III, mã số: V.04.01.03).
       - Quản lý chất lượng sản phẩm (KCS): 01 chỉ tiêu (chức danh Kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07; Kiến trúc sư hạng III, mã số: V.04.01.03).
       - Quản lý cơ sở dữ liệu (GIS): 01 chỉ tiêu (chức danh Đo đạc bản đồ viên Hạng III, mã số: V.06.06.17; chức danh Kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07; Kiến trúc sư hạng III, mã số: V.04.01.03).
       - Nghiên cứu khoa học: 03 chỉ tiêu (chức danh Đo đạc bản đồ viên Hạng III, mã số: V.06.06.17; chức danh Kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07; Kiến trúc sư hạng III, mã số: V.04.01.03).
       - Tài chính kế toán: 01 chỉ tiêu (chức danh Chuyên viên, mã số 06.031).
       - Khảo sát: 02 chỉ tiêu (chức danh Đo đạc bản đồ viên Hạng III, mã số: V.06.06.17; điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III, mã số: V.06.02.05).
2. Hình thức tuyển dụng viên chức:

       Việc tuyển dụng thực hiện theo hình thức xét tuyển quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 
3. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển: 

       3.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung.
       - Thí sinh tham gia tuyển dụng viên chức phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; khoản 1, Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
       - Với lao động đã làm việc tại các đơn vị sự nghiệp, phải căn cứ kết quả phân loại mức độ hoàn thành công việc được giao của người lao động. Trong 3 năm 2020, 2021, 2022 kết quả xếp lại phải đạt Hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ, chấp hành tốt các nội quy, quy chế của cơ quan.
       3.2. Yêu cầu cụ thể từng vị trí việc làm
       - Chủ nhiệm đồ án - Chủ trì thiết kế - Thiết kế đồ án - Quản lý chất lượng sản phẩm: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh Kỹ sư hạng III theo quy định tại Thông tư số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học & Công nghệ - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; chức danh Kiến trúc sư hạng III quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BXD-BNV ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Xây dựng. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Quy hoạch, kiến trúc, Xây dựng dân dụng công nghiệp, Giao thông cầu đường bộ, Kỹ thuật hạ tầng đô thị (cấp, thoát nước), kỹ thuật đô thị, kỹ thuật công trình xây dựng, điện - cơ điện.
       - Nghiên cứu khoa học: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh Kỹ sư hạng III theo quy định tại Thông tư số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học & Công nghệ - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; chức danh Kiến trúc sư hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BXD-BNV ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Xây dựng; chức danh Đo đạc bản đồ viên hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Đo đạc bản đồ và Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Trắc địa bản đồ.
       - Quản lý cơ sở dữ liệu: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh Kỹ sư hạng III theo quy định tại Thông tư số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học & Công nghệ - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; chức danh Kiến trúc sư hạng III quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BXD-BNV ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Xây dựng; chức danh Đo đạc bản đồ viên hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Đo đạc bản đồ. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Quy hoạch, kiến trúc, xây dựng dân dụng công nghiệp, Giao thông cầu đường bộ, Kỹ thuật hạ tầng đô thị (cấp, thoát nước), kỹ thuật đô thị, kỹ thuật công trình xây dựng, điện - cơ điện, Trắc địa bản đồ.
       - Khảo sát: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của chức danh đo đạc bản đồ viên hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài và nguyên môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Đo đạc bản đồ; chức danh Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Điều tra tài nguyên mô trường. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Trắc địa bản đồ, địa chính, địa chất công trình.
       - Tài chính kế toán: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Kế toán viên theo quy định tại Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn đối với ngạch công chức chuyên ngành Kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Kế toán, Tài chính.
4. Hồ sơ dự tuyển, thời gian thu hồ sơ, kinh phí tổ chức

       a) Thành phần hồ sơ dự tuyển viên chức.
Hồ sơ dự tuyển được nộp 02 bộ (hai bộ) tại Phòng TCHC Viện QHKT Thanh Hóa. Mỗi người chỉ được nộp vào 01 (một) vị trí tuyển dụng. Thành phần mỗi bộ hồ sơ bao gồm:

       - Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu tại Phụ lục của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
       - Bản sơ yếu lí lịch theo mẫu HD02-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó đang công tác trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
       - Bản sao giấy khai sinh. 
       - Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT- BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
       - Bản sao các quyết định tuyển dụng, tiếp nhận, công nhận hết thời gian tập sự, thử việc; hợp đồng làm việc; hợp đồng lao động; quyết định lương hiện hưởng; quyết định điều động, bổ nhiệm, phân công, bố trí công tác.
       - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
       - Bản tự nhận xét, đánh giá của người đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị người đó công tác.
       - 04 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận.
       - Mỗi bộ hồ sơ đựng trong bao bì, bên ngoài ghi đầy đủ các thông tin về số lượng, thành phần có trong hồ sơ, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của người dự tuyển (hồ sơ dự tuyển không trả lại).
       b) Thời gian, địa điểm thu hồ sơ.
       - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/3/2023 đến trước ngày 15/4/2023 (trong giờ hành chính).
       - Địa điểm nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa. Địa chỉ: Số 747, đường Bà Triệu, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa.
       Số điện thoại liên hệ 0912034579 – anh Trung - Trưởng phòng TCHC.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/