Lấy ý kiến cộng đồng về Quy hoạch khu đô thị du lịch ven biển tại xã Quảng Nham

 • 7/11/2019 2:52:56 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 11 tháng 7 năm 2019, Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu đô thị du lịch ven biển tại xã Quảng Nham, Quảng Thạch huyện Quảng Xương.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/