Học tập theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

 • 2/21/2019 2:30:29 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 19 tháng 02 năm 2019 Đảng ủy Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tiếp thu chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo nguyên Ủy viên hội đồng lý luận Trung ương Đảng (khóa XI), chuyên gia cao cấp, học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt.

 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/