Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch Khu đô thị du lịch sinh thái Tân Dân, huyện Tĩnh Gia

 • 1/14/2020 4:10:38 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Quyết định phê duyệt ...

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/