Mời tham gia ý kiến "Xây dựng quy chế phối thực hiện cập nhật và đăng tải thông tin hồ sơ Quy hoạch xây dựng"

 • 12/10/2019 9:33:26 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

 

Để hoàn thiện quy chế phối thực hiện cập nhật và đăng tải thông tin hồ sơ Quy hoạch xây dựng, Viện QH-KT Thanh Hóa đề nghị các Sở, ban, ngành, nghiên cứu Dự thảo đối với các vấn đề liên quan xin gửi ý kiến đóng góp về Viện QHKT trước ngày 20/12/2019.

Email: cosodulieu.vqhkt@gmail.com

Tel: 02373.720.259

Nội dung Tài liệu
Công văn của UBND tỉnh giao Viện QHKT chủ trì thực hiện Số: 14118/UBND-CN
Công văn của Bộ xây dựng về việc đăng tải thông tin hồ sơ QHXD Số: 1754/BXD-QHKT
Quy chế phối thực hiện cập nhật và đăng tải thông tin hồ sơ QHXD của Viện QHKT Số: 412/VQHKT

 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/