Báo cáo Quy hoạch vùng huyện Cẩm Thủy

 • 7/16/2021 9:45:55 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 15/7/2021, Viện QH-KT Thanh Hóa báo cáo đồ án "Quy hoạch vùng huyện Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa".

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/