Thông tin xin lấy ý kiến nhân dân liên quan đến nhiệm vụ đồ án Quy hoạch phân khu 05 và 06 Thành phố Thanh Hoá

 • 8/31/2023 3:52:49 PM
 • Cập nhật bởi : Phạm Thị Ngọc
 • In
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 6818/UBND-CN ngày 18/5/2023 về việc lập các Quy hoạch phân khu (QHPK) tỷ lệ 1/2000 theo Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. UBND thành phố Thanh Hoá tổ chức xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng đân cư về việc lập nhiệm vụ đồ án QHPK số 05 và 06

Ngày 8/6/2023UBND thành phố đã triển khai tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về các nhiệm vụ lập QHPK nêu trên tại công văn số 3397/UBND-BDA, ngày 8/6/2023. Tuy nhiên, theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 10363/UBND-CN ngày 19/7/2023 (có công văn 10363/UBND-CN gửi kèm theo) và Công văn hướng dẫn số 5484/SXD-QH ngày 16/8/2023 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn nội dung phiếu lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, để đảm bảo điều kiện trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch các đồ án trên, UBND thành phố Thanh Hoá tổ chức lấy ý kiến bổ sung của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung nhiệm vụ các đồ án QHPK tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn. Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau

1. Thời gian xin ý kiến bổ sung: trong thời gian 10 ngày từ nay đến hết ngày 07/9/2023 làm cơ sở để hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ.

Sau thời gian này các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư nếu có ý kiến tham gia bổ sung sẽ tiếp tục được tổng hợp, gửi về UBND thành phố xem xét cho đến khi nhiệm vụ được phê duyệt.

2. Hình thức thực hiện: kiến của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư được lấy ý kiến bằng văn bản của các phường, xã gửi về UBND thành phố, đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa (qua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố).

Mẫu phiếu xin ý kiến ở đây

Tài liệu liên quan

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/